• Štítky blogu
Nezmeškajte NOVINKY, AKCIE a zľavy

          

 

NÁJDETE NÁS AJ NA

     

 

 

 

 

 

 1. Úvod
 2. BLOG
 3. Turčianska liga mladých hasičov 2018
28.02.2018

Turčianska liga mladých hasičov 2018

Turčianska liga mladých hasičov 2018

Územná organizácia DPO SR Martin     ZDROJ: http://dpoovmartin.sk

Kuzmányho 36, 03601 Martin

Mobil 0918 790 352, e-mail: dpoovmartin@dpoovmartin.sk

 

P R O P O Z Í C I E

Turčianskej ligy mladých hasičov

          Turčianska  liga mladých hasičov je  celookresná viackolová súťaž s cieľom osloviť  mládež, učením a  poznávaním  súčasnej problematiky   Ochrany pred požiarmi,  vychovať  adekvátnych nástupcov  dobrovoľných hasičov  v našom okrese.

Garant: Územná organizácia DPO SR  M a r t i n

Pravidlá :

 

 • Požiarny útok s vodou –. Disciplínu plní 8 členov družstva. Súťažné družstvo si naukladá potrebné náradie na základňu 2×2 metre, v prípravnom čase 5 minút. Kolektívu mladých hasičov môže pomáhať pri príprave základne len vedúci kolektívu, ktorý bude označený reflexnou vestou. Požiarnu striekačku na základňu uložia dospelé osoby. Medzera medzi náradím je na kontrolnú šablónu.
 • Družstvo vykonáva požiarny útok cez pretlakový ventil, ktorý je nadstavený na 0,3 Mpa, ktorý pripevní výlučne rozhodca disciplíny požiarny útok. Čerpadlo musí byť zavodnené za pomoci vývevy. Družstvo vykoná disciplínu požiarny útok s vodou ľubovoľným spôsobom. Požiarny útok sa pokladá za ukončený zhodením terčov.
 • Sacie vedenie môže kolektív MH odpojiť len na výzvu hlavného rozhodcu. Používať sa bude elektronická časomiera. V prípade zlyhania časomiery  má kolektív mladých hasičov pokus opakovať.

 

Požiarny útok s vodou je neplatný:

 • Ak strieka útočný prúd do iného terča
 • Ak pomôže pri plnení disciplíny iná osoba
 • Ak kolektív mladých hasičov prešliapne nástrekovú čiaru
 • Ak nie je naskrutkovaný sací kôš a po vytiahnutí z vodného zdroja odpadne
 • Ak kolektív mladých hasičov rozpojí sacie vedenie včaššie ako ho rozhodca disciplíne vyzve k tomuto úkonu.

Branný pretek – mladí hasiči súťažia za každý 8 členný kolektív mladých hasičov musí súťažiť minimálne jedna  päťčlenná hliadka – dráha má dĺžku maximálne 2 km, v miernom kopcovitom teréne, na trati sú  nasledovné stanovištia :

 1. Streľba so vzduchovky – každý člen hliadky strieľa na tri terče, k dispozícii má 4 broky / štvrtý brok nemusí súťažiaci použiť / – hodnotenie: za každý nezhodený terč dostane  družstvo 30 trestných sekúnd
 2. Rúčkovanie po vodorovnom lane – každý člen hliadky musí prerúčkovať po vodorovne napnutom lane v dĺžke min. 3 m vo  výške 2 m nad  zemou , pričom sa musí  lana držať  obidvoma  rukami a obidvoma nohami – hodnotenie:  dotyk zeme nohami pri rúčkovaní , neprekonanie určeného úseku, alebo dvaja členovia na lane súčasne, za každý prípad – 1  trestná minúta  za každú nesplnenú úlohu
 3. Tvorenie útočného vedenia s použitím 1 ks rozdeľovač, 1 ks  prúdnica C 52, 2 ks hadica  C 52 10 m, ľubovoľným spôsobom, pričom hadice musia byť  rozvinuté na celú  dĺžku 20 m  hodnotenie – za nevykonanie úlohy 10 trestných minút, pri nesprávne splnenej úlohe 3 trestné minúty / hadice spojené na jeden ozub, nespojené hadice /
 4. Verejnoprospešná činnosť – pracuje celá hliadka . Každý člen KMH si vyberie jednu otázku, ktorú zodpovie. Otázky sú súčasťou týchto pokynov.

Hodnotenie – za každú nesprávne zodpovedanú otázku dostane kolektív mladých hasičov 30 trestných sekúnd

 1. Tvorenie sacieho vedenia – s použitím, 2 ks  savica 110/1,6 m, sací kôš, ventilové  lanko, pričom ventilové lanko musí byť  karabínkou pripnuté na klapku sacieho koša a lanko  vytiahnuté na celú dĺžku spojených savíc, hodnotenie –   za každý zlý spoj, prípadne zle zapnuté, alebo rozvinuté lanko , za každý prípad 3 trestné  minúty
 2. Uzly – každý člen hliadky uviaže jeden zo štyroch uzlov ( lodný uzol, plochá spojka, úväz na prúdnici, tesársky uzol) na pripravený stojan, hodnotenie 1 trestná minúta za každý nesprávne naviazaný uzol
 3. Práca s ručnými prenosnými striekačkami – hliadka začne plniť úlohu po príchode všetkých členov na stanovište. Členovia hliadky budú mať k dispozícii 2 ks ručných prenosných striekačiek s obsahom 10 l vody. Súťažiaci dobehnú k RPS, ktoré uvedú do činnosti pumpovaním. Úloha je ukončená zostreknutím terčov. Hodnotenie – nezhodený terč – 3 trestné minúty, prešľap nástrekovej čiary 1 trestná minúta
 4. Hod granátom na cieľ  -po príchode všetkých členov hliadky na stanovište, každý člen postupne hádže po 3 granáty /gumené atrapy/ na cieľ – vyznačený kruh s priemerom 2 m, vzdialenosť 10 m.V ruke môže mať všetky 3 granáty, avšak ďalší hod je povolený až po dopade   predchádzajúceho hodu. Dopad na čiaru /hranicu terča/ je správny hod.
  Hodnotenie: Každý zásah mimo vyznačeného cieľa = 0,30 trestných sekúnd

Na uvedených stanovištiach môže dôjsť aj k čakacej dobe, ktorá musí byť rozhodcom riadne zmeraná a zapísaná do bodovacieho hárku. Táto čakacia doba bude automaticky odpočítaná od konečného času dosiahnutého v branom preteku.

K výsledku sa pripočítava priemer rokov v hasičskej hliadke. Body do TL MH budú započítané hliadke kolektívu mladých hasičov, ktorá sa umiestni v brannom preteku na lepšom mieste.

 

Kategórie a veková hranica:

Chlapci  vo veku 6 až 15 rokov ,pričom v deň súťaže nesmie súťažiaci dovŕšiť 16 rokov 

Dievčatá vo veku 6 až 15 rokov , pričom v deň súťaže nesmie  súťažiaci dovŕšiť 16 rokov

 • počet členov hasičského družstva 8 vrátane veliteľa
 • v disciplíne požiarny útok s vodou súťaží 8 členov  hasičského družstva
 • v brannom preteku súťaží za jeden KMH minimálne 1 hliadka
 • v TL MH je povolené požičať si 1 člena z iného DHZ, ale len pri disciplíne požiarny útok. V brannom preteku je požičanie pretekára nepovolené.
 • v TL MH kategória dievčat bude len v prípade, že sa prihlásia minimálne 3 kolektívy
 • v dievčenskom KMH nesmie byť žiadny chlapec, inak budú vyhodnotené v kategórii chlapci.

Kontrola veku súťažiacich:

Vek mladých hasičov bude kontrolovaný podľa členských preukazov mladého hasiča, ktorí súťažiaci predložia pri prezentácii ku kontrole . Preukazy mladých hasičov sa vystavujú na ÚzO DPO SR Martin – bezplatne.

Disciplíny:

 1. Požiarny útok s vodou – 2 pokusy
 2. Branný pretek

Doprava:

Kolektívy mladých hasičov budú dopravené vlastnými dopravnými prostriedkami / hasičskou technikou/ a na vlastné náklady, alebo na náklady vysielajúcej organizácie DHZ / Obecný úrad, Mestský úrad, právnická osoba/.

 

Čas príchodu hasičských družstiev :

Termíny určené v sobotu

Príchod do 8:30

Prezentácia, kontrola preukazom MH: do 9:15

Nástup: 9:30

Plnenie disciplíny: 9:45

 

Štartovné , strava:

Každý kolektív mladých hasičov zaplatí pri prezentácii štartovné 10 eur , pri brannom preteku  5 eur za  každú päťčlennú hliadku.

Organizátor  kola TL MH zabezpečí pre  každý kolektív mladých hasičov, t.j. 8  súťažiacich + tréner +  vodič   stravu v podobe  párkov a 0,5 l kofoly  / 10 porcií na jeden KMH /.

Hodnotenie TL MH:

 • do TL MH sa môžu zapojiť aj DHZ, ktoré nie sú riadne prihlásené do Turčianskej hasičskej ligy mladých hasičov
 • každé kolo je vyhodnotené samostatne, pričom kolektívy mladých hasičov, ktoré sú riadne prihlásené do TL MH získavajú body z každého kola
 • ceny a diplomy pre súťažné kolektívy zabezpečí organizátor ligového kola na vlastné náklady
 • celkové vyhodnotenie TL MH prebehne na poslednom ligovom kole
 • ceny na celkové vyhodnotenie TL MH zabezpečí ÚzO DPO SR Martin v spolupráci s organizačným štábom TL MH na vlastné náklady

 

Výstroj a výzbroj:

Odev: hasičská pracovná rovnošata(športové oblečenie) v hasičskom družstve jednotná.  Spodný diel odevu musí zakrývať lýtka  a vrchný diel odevu musí prekrývať ramená.

Obuv: športová, šnurovacia v družstve jednotná. Nesmú sa používať tretry.

Prilba: v hasičskom družstve jednotná. Prilba musí spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prilba je povinná v disciplíne požiarny útok s vodou.

Opasok: športový(po dohode usporiadateľa nemusí byť použitý),opasok sa nepoužíva pri branom preteku.

 


Výzbroj:

Požiarny útok s vodou

–     1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu ,sací kôš so spätnou funkčnou klapkou bez úprav, 2 ks hadice B 75 10 m +,-0,5 m, 4 ks hadice C 52 10 m +,- 0,5m( nesmú sa používať športové hadice),1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav, 2 ks prúdnic C o priemere výstrekovej hubice 12,5 mm +,-0,1mm a dĺžky 40 – 50  cm celkove, je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok

2 ks kľúče na polospojky, 2 ks savice so skrutkovým spojením s  dĺžkou 1,6 m u všetkých disciplín nie je dovolené používať spojky ROTT.

 

Branný pretek :

Náradie na  branný pretek  dodá  usporiadateľ.

Organizačný výbor  Turčianskej ligy mladých hasičov:

Meno a priezviskomobil
Michaela Pavolková0907 221582
Roman Michalko0908 393505
Ľubomír Vaňko0903 263167
Martin Zachar0908 076128
Stanislav Bobrovnicky0948 383591
Denisa Urbanová0903 370787
Martin Halgaš0903 014080
Jan Mažari0910 985870
Ľubomír Mateáš0903 297896
Peter Hajas0908 236654
Mgr. Martina Hrušková0948 156979
Michal Mažari0915 957627
Mgr.Maroš Halahija0907 879731
Marek Šimko0915 824753
Bc. Ján Tichý0910 409650

 

Rozvrh jednotlivých kôl hasičskej Turčianskej ligy mladých hasičov

už čoskoro !!!!!!

 

DátumObec

Mestská časť

Disciplínyzodpovedá
  Požiarny útok s vodou 
  Požiarny útok  s vodou

 

 
  Požiarny útok  s vodou

 

 
  Požiarny útok  s vodou

 

 
  Branný pretek 
  Branný pretek 
  Branný pretek 
  Branný pretek 

 

Branný pretek – trestné body za vek

Podľa súčtu rokov hasičskej hliadky, ktorý sa delí 5-imi a priemer rokov sa pripočíta k dosiahnutému výslednému času.

 

Bodovanie TL MH:

Za účasť na každej súťaži kolektív mladých hasičov získa 3 body

 

Dievčatá:

umiestneniebody
1 miesto10 bodov
2 miesto8 bodov
3 miesto6 bodov
4 miesto5 bodov
5 miesto4 body
6 miesto3 body
7 miesto2 body
8 miesto1 bod
  
  

 

Chlapci:

umiestneniebody
1 miesto20 bodov
2 miesto17 bodov
3 miesto15 bodov
4 miesto13 bodov
5 miesto11 bodov
6 miesto10 bodov
7 miesto9 bodov
8 miesto8 bodov
9 miesto7 bodov
10 miesto6 bodov
11 miesto5 bodov
12 miesto4 body
13 miesto3 body
14 miesto2 body
15miesto1 bod

 

Bodovanie ligy mladých hasičov:  platí pre kolektívy, ktoré budú riadne prihlásené do hasičskej ligy mladých hasičov. Víťaz každého kola dosiahne najvyšší počet bodov.

 

Rozhodcovia :

Rozhodcov na každé kolo súťaže  zabezpečí  Územná organizácia  DPO SR Martin v spolupráci  s organizátorom   súťaže. Rozhodcovia sa pri plnení disciplín nemôžu dotýkať náradia.

 

Povinnosť pre členov organizačného štábu Turčianskej ligy mladých hasičov je zúčastniť sa posledného kola TL MH 30.09.2017 v Kláštore pod Znievom, kde prebehne záverečné vyhodnotenie TL MH.

 

Prílohy:

Testové otázkyV PDF

 

Územná organizácia DPO SR Martin

Kuzmányho 36, 03601 Martin

Mobil 0918 790 352, e-mail: dpoovmartin@dpoovmartin.sk

 

 

 


Záväzná prihláška do Turčianskej ligy mladých hasičov

 

Dobrovoľný hasičský zbor: …………………………………………………………..

Záväzne prihlasujeme do TLMH:

 

počet družstievKategória
  
  
  

 

 

Záväznú prihlášku je potrebné doručiť na sekretariát ÚzO DPO SR Martin

do 1. mája 2018 !!!!!!!

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi

Ceny v e-shope sú platné len pri nákupe tovaru cez internet a môžu byť odlišné ako sú ceny v predajni. Na tieto ceny sa nevzťahuje už žiadna iná zľava - pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, bude tovar vydaný až po predchádzajúcom vyzvaní buď telefonicky alebo e-mailom.

                   

Športové trofeje, poháre

PNEUSERVIS

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Zákaznícka podpora
Tatiana Kňazková
(7:00- 15:30h)
Copyright © 2018 FLORIAN, S.R.O., Všetky práva vyhradené
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk